Se alla

Politisk inriktning för mandatperioden 2018-2022

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har valt att ta ansvar för Sandvikens kommun

Majoriteten bildas av tre självständiga partier som ser varandra som jämlikar och förenas i övertygelsen om att en bra kommun bli bättre när samarbete är ledordet. Vi ska framåt, vi ska utveckla hela kommunen och framtiden möter vi gemensamt.

Tillsammans har vi ett uppdrag att rusta kommunen inför en tuff ekonomisk verklighet, stärka sammanhållningen i samhället och medborgarnas möjligheter att ta vara på sina livschanser. Vårt arbete ska skapa en långsiktig utveckling och måste vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Vår strävan i allt vi åtar oss är att Sandvikens kommun ska vara ett föredöme.

Influenser utifrån har alltid berikat vårt samhälle. Idag är Sandviken en mångkulturell kommun. Det är en tillgång som ger oss möjlighet att ta vara på skilda erfarenheter och kunskaper samt stärker vår konkurrenskraft i en global värld.

Vårt ledarskap bygger på ansvar, tilltro och lyhördhet. Vi uppmuntrar utveckling, låter medarbetare nyttja sin fulla kompetens och involverar kommunens medborgare. Genom en god dialog med medborgare och olika aktörer hämtar vi inspiration för att tillsammans skapa förståelse och acceptans för våra prioriteringar.

Vi har identifierat tre fokusområden där vi bedömer att utmaningarna är särskilt viktiga att prioritera; att bryta den ökade arbetslösheten, att öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet samt en ökad inkludering, sammanhållning och framtidstro i hela kommunen.

En konkurrenskraftig kommun för fler jobb och tillväxt

Ett välfungerande samhälle består av individer som känner trygghet och tillit till varandra. En förutsättning för detta är att människor har möjlighet att försörja sig själva. Egenförsörjning genom jobb och företagande eller sysselsättning efter sin högsta förmåga stärker självkänslan och framtidstron. Fler arbetade timmar gör också att skatteintäkterna ökar vilket är avgörande för samhällets möjlighet att leverera välfärdstjänster av högsta kvalitet.

Sandviken ska vara en framåtsyftande och företagsam kommun. Här finns världsledande företag och spetskunskap, vi vill bidra till att dessa utvecklas ytterligare. Den ökade internationella efterfrågan på produkter och tjänster som möter klimat- och miljöutmaningarna kommer att stärka vår konkurrenskraft och tillväxt. Genom att föra en aktiv miljöpolitik med investeringar i grön teknik och hållbara transporter skapar vi bättre möjligheter för företagande och jobbskapande.

Det ska vara lätt att etablera sig och växa som företag i hela Sandvikens kommun. Vi skapar förutsättningar för fler jobb och företag genom att vara lyhörda och skapa plattformar för samverkan och dialog för att bidra till företagens utveckling. Infrastruktur och kommunal service är viktiga fördelar för befintliga företag men också för att nya företag ska etablera sig.

Kompetensförsörjning och matchning till arbetsmarknaden är viktiga fokusområden. Svårigheten för företag och offentlig sektor att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en stor utmaning för samhällets fortsatta tillväxt och välstånd. Den kompetens och de erfarenheter människor har, oavsett ålder eller bakgrund, måste nyttjas bättre. Insatser som görs ska syfta till att ge människor rätt verktyg för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Målbilden är att ingen ska hamna i utanförskap och leva på försörjningsstöd.

Skola, utbildning – lära för livet

Skola och utbildning är avgörande för att ge alla en bra start i livet. För att människor ska kunna ta vara på sina livschanser och fatta egna välgrundade beslut behöver man tidigt få med sig kunskaper om hur samhället och omvärlden fungerar. Skolan är ett viktigt verktyg för att ge alla en bra start i livet.

En bra utbildning ska leda till arbete eller vidare studier. Kunskap och bildning är en viktig beståndsdel för ett hälsosamt och gott liv. Det bidrar också till att skapa respekt för andra och stärker ett fritt och demokratiskt samhälle. Alla, oavsett bakgrund, ska beredas goda möjligheter på sin väg in i vuxenlivet. Skolorna ska vara likvärdiga och kompensera för skillnader. En bra skola startar i klassrummet i mötet mellan läraren och eleven. Lärarens roll behöver vara stark och ges möjlighet att vidareutveckla verksamheten och ta tillvara på unik erfarenhet och kompetens.

Skolan ska ha fokus på att höja kunskapsresultaten. Det är varje elevs rättighet att få verktyg att prestera på sin högsta förmåga. Gemensamt ska vi höja resultat- och utbildningsnivån.

Förskolan och grundskolan är en viktig del för en bra start på livet och gymnasieskolan är i större grad en dörröppnare in till arbetsmarknaden. Som kommun ska vi erbjuda attraktiva utbildningar som skapar framtida möjligheter i vuxenlivet.

Utveckling och samanhållning i hela kommunen

Det ska finnas goda förutsättningar att bo och verka i hela kommunen. Alla behöver få känna delaktighet och tillgång till kommunens satsningar och den övriga samhällsutvecklingen. Som medborgare i Sandvikens kommun är det självklart att kunna påverka sin vardag. Att synliggöra och ta vara på det lokala engagemanget är en förutsättning för att lyckas. I ett modernt och jämlikt samhälle måste individen ges möjligheter till inflytande över sin livssituation.

Vår samhällsplanering omfattar hela kommunen. Det offentliga har ansvar för möjligheten till utveckling i hela kommunen. Det är viktigt att människor kan välja vart man vill bo och samtidigt kunna ta del av samhällsservice och kultur- och fritidsverksamheter. Det är särskilt viktigt att bereda barn- och unga möjlighet att ta del av olika influenser.

Kommunen växer och vi vill växa än mer. Om vi ska lyckas med att hela kommunen ska växa kräver det att förutsättningar finns för att kunna bygga fler bostäder. Att underlätta för nyinflyttning och skapa fungerande flyttkedjor är en av våra prioriterade uppgifter under mandatperioden för att stärka kommunens fortsatta tillväxt. Genom god samhällsplanering skapar vi förutsättningar för att bryta segregationen och öka samanhållningen i samhället. Vår politik ska underlätta möten över etniska, åldersmässiga och geografiska gränser. En växande kommun är en samhällsutmaning som skapar möjlighet att från grunden bygga ett hållbart samhälle, miljömässigt såväl som socialt.

Vi vill skapa ett tryggt samhälle där du kan vara säker på en god omsorg när du behöver det, där vi förebygger brottlighet och utanförskap och stärker tilltron till varandra och den offentliga servicen. Detta kommer vi att göra tillsammans med andra samhällsaktörer, näringslivet och ett starkt civilsamhälle.

För att möjliggöra för utveckling i hela kommunen med en stärkt arbetsmarknad, bättre villkor för företagande, ökad välmående hos både medborgare och miljö samt erbjuda högkvalitativ välfärd krävs stark samverkan. Inom såväl som utanför kommungränserna. Mellan offentliga och privata aktörer. Nationellt såväl som internationellt. Sandviken är en kommun som är öppen för nya arbetssätt och innovation samt drar nytta av influenser och kunskap från utifrån.

Patrik Lundqvist                   Behrokh Honarmand            Per-Ewert Ohlsson-Björk
Socialdemokraterna             Liberalerna                           Centerpartiet