Se alla

Valmanifest för Liberalerna i Sandvikens kommun 2023-2026

Vi är på gång!

Vi är på gång, men framtidens Sandviken byggs inte på en mandatperiod.

Liberalernas framtidsvision för Sandvikens kommun är positiv. Vi siktar mot att bli 10 000 fler invånare år 2040. Arbetet är påbörjat och måste fortsätta med oförminskad kraft. Liberalernas politik bygger på det, att fler ska välja Sandvikens kommun att bo, leva och verka i. Flera företag hör varje vecka av sig till näringslivskontoret med förfrågningar. Trycket på byggbar mark är på historiskt höga nivåer. Lägg därtill att befintliga små och medelstora företag i kommunen vill expandera och söker arbetskraft. Tre av fem små och medelstora företag är beredda att anställa om de får tag på rätt kompetens. Varje år går hundratals kommuninvånare i pension, dessa behöver ersättas och om inte dessa nyblivna pensionärer flyttar från kommunen så förstår vän av ordning att med det ovan presenterade så kommer det behövas väldigt många nya bostäder i kommunen. Med den ökning av invånare som vi planerar för behövs såväl förskolor och skolor för att möta framtida behov men även omsorgsboenden för den åldrande befolkningen.

Liberalerna vill bidra till ett samhälle där alla människor känner framtidstro, samhörighet och delaktighet, ett samhälle där man vill delta och tillåts delta i det framtida samhällsbygget. Vi tror starkt på den inneboende kraften hos varje enskild individ, dennes frihet att fatta egna beslut och att förverkliga sina drömmar. Det viktiga för oss liberaler är inte varifrån du kommer, hur du ser ut, vilka dina föräldrar är eller vem du älskar. Det viktiga är att du accepterar och respekterar andras rätt till sin frihet under samma premisser.

Liberalerna verkar för ett samhälle som ger oss den friheten, erbjuder möjligheter och uppmuntrar drömmar. Vi är individualister, inte egoister. Det är vi, som individer som gemensamt bygger upp samhället. Vi är i grunden sunt kritiska och ifrågasättande till all kontroll och bestämmande över människors frihet, rättigheter och självbestämmande. Vi liberaler söker väljarnas förtroende för att få kontroll över makten. Andra partier söker väljarnas förtroende för att ta makten att bestämma över människor. Vi liberaler vill ha kontroll över makten för att ge tillbaka mer valfrihet till alla individer att själva bestämma hur de vill leva och forma sina liv. Andra partier vill ta makten för att styra över hur individer ska tillåtas leva sina liv. Det är den stora skillnaden mellan Liberalerna och alla andra partier.

Sandviken, möjligheternas kommun – för alla!

SKOLA OCH UTBILDNING

För skolan – förskolan först. Lyckas vi med skolan så lyckas Sandvikens kommun.

Kunskap och utbildning är det som ger alla människor möjlighet att nå sina drömmar. Kunskap är även grunden till demokrati, jämlika förutsättningar och lyckad integration. För att lyckas i skolan behöver man det svenska språket. Pedagogernas förutsättningar och barnens rätt till likvärdig undervisning är det grundläggande ansvaret för politiken.

Det övergripande målet är en individuellt anpassad och likvärdig kunskapsskola som bidrar till att alla elever uppnår sin fulla potential och som bidrar till att alla som kan ska nå behörighet till de nationella gymnasieprogrammen, samt en arbetsmiljö och arbetssituation för pedagoger, lärare och rektorer där deras kompetens tillvaratas till 100%. Liberalerna i Sandviken värnar det fria skolvalet och ser positivt på att elever och vårdnadshavare har möjlighet att göra eget val av skola. I Gävle erbjuds flera olika privata utbildningsaktörer vilket även står till förfogande för elever från Sandvikens kommun. Sandviken och Gävle är inte endast en och samma arbetsmarknadsregion vi ingår även i samma utbildningsregion, tillsammans med övriga Gästrikekommuner, det ser vi liberaler som en stor tillgång för våra medborgare.

Att ställa om sent i yrkeslivet då nya kompetenser efterfrågas kommer bli allt mer vanligt. CVL, centrum för vuxnas lärande, och yrkeshögskolan kommer behöva anpassa sig ytterligare för att tillgodose det lokala näringslivet med rätt kompetenser.

Liberalerna i Sandviken vill:

 • Öka antalet behöriga lärare och satsa på kvalitativa läromedel.
 • Anställa personal efter behov som avlastning till de behöriga pedagogerna.
 • Tillhandahålla förskoleplatser för alla barn till föräldralediga och arbetssökande, minimum ska vara 6 tim per dag och 3 dagar per vecka.
 • Vi vill verka för mindre enheter och anpassade barngrupper inom förskolan.
 • Fortsätta att utveckla kommunens skolstruktur i den riktning som skolhusplaneutredningen pekat ut.
 • Genom samverkan med de lokala företagen ha en återkommande dialog för att anpassa studieutbudet på CVL och yrkeshögskolan.
 • Utöka samarbetet mellan gymnasieskolan och CVL för att samnyttja lokaler och resurser.

INTEGRATION – ARBETE – FÖRETAGANDE

De som har ett arbete att gå till och som tjänar sina egna pengar är vinnarna i samhället. Vinsten består i att man kan, efter sina egna förutsättningar, skapa sig en ekonomisk och social tillvaro som man själv har friheten att påverka och styra över. Arbete och egenför-sörjning är den absolut avgörande pusselbiten för en lyckad integration och för att motverka utanförskap. Det ger såväl våra ungdomar som våra nya svenskar en chans till att förverkliga sina drömmar och till att bygga den framtid i kommunen som vi önskar och de förtjänar.

Då tre av fyra jobb skapas av små och medelstora företag, anser vi att kommunen ska bidra till att underlätta för dessa. Regelfloran och tillsynskraven ska begränsas till ett absolut minimum. Upphandlingar ska anpassas så att fler lokala företag kan vara med och lägga anbud. Det interna arbetet inom kommunens organisation måste fortgå enligt arbetet med “förenkla helt enkelt”.

Samarbetet mellan det lokala näringslivet och kommunen behöver stärkas ännu mer. Kompetensbristen är en av de avgörande faktorerna till att tillväxten hos de lokala företagen stannar av. Vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan kan bidra till kompetensbehovet.
Näringslivskontorets samarrangemang med Företagarna i Sandviken och Sandbacka Park, ”Morgonsoffan”, där företag, företagare och kommunens tjänstemän möts en gång per månad är en framgångsrik faktor i att förbättra näringslivsklimatet, det konceptet ska fortsätta att utvecklas.

Bostadsbyggandet måste skruvas upp och Sandviken hus bör få i uppdrag att se över möjligheterna och planera för att bygga fler bostäder i orterna utanför centralorten. Liberalerna är inte främmande för att sälja av en del av Sandviken hus bestånd i en affär för att förmå privata byggherrar att etablera sig och bygga nytt i kommunen.

Liberalerna i Sandviken vill:

 • Fler inom SFI skall erbjudas möjligheten att arbeta på halvtid samtidigt som man studerar på halvtid. Det svenska språket är grunden till frihet i Sverige.
 • Arbetet med samverkansprojektet, “Från bidrag till egenförsörjning” ska prioriteras och intensifieras – här måste en dialog och samverkan med det privata näringslivet etableras.
 • Fortsätta att ta fram detaljplaner för företagsetableringar.
 • Strukturera arbetet med att klättra i Svenskt näringslivs företagsklimat ranking med en målinriktning att nå topp 100 inom mandatperioden.
 • Göra en satsning på ett samhällsorienterande projekt ”att leva i Sverige” med det uttalade målet att bidra till ökad integration och förståelse för det ”svenska” samhället, dess koder, föräldraansvar och olika myndigheters ansvar och uppdrag.
 • De verksamheter och uppdrag som idag bedrivs av kommunen men som kan drivas av privata företag ska identifieras och utredas för att lämnas ut på upphandling.
 • Kommunen, tillsammans med företag och Företagarna behöver ta fram en gemensam strategi för hur vi kan skapa 1000 nya arbetstillfällen i kommunen inom nästa mandatperiod.

TRYGGHET – OMSORG – SAMHÖRIGHET

Den som är otrygg känner ingen frihet. Trygghet och otrygghet är till stor del känslomässigt styrd. Vi Liberaler vill inom kommunen bidra till en förbättring av den reella tryggheten.
Äldre ska känna trygghet i den omsorg kommunen och privata omsorgsgivare tillhandahåller. Man ska känna sig omhändertagen och trygg i att kunna åldras i kommunen med vetskapen att kommunen har de resurser, den personalkompetens och de anpassade boenden som tryggar ålderdomen och de behov som efterfrågas.

Barn och unga, liksom alla andra invånare i kommunen, ska känna delaktighet i kommunens utveckling och framsteg. Alla kommunens invånare behöver känna en ökad tilltro och förståelse för det gemensamma. Detta gör att det skapas en framtidstro. Liberalerna vill se stora satsningar på utvecklade mötesplatser. Där människor möts, byter erfarenheter, lär känna varandra och förstår att uppskatta varandras olikheter, där gror gemenskap och samhörighet. Genom möten växer förståelse, respekt, tillit och känslan av samhörighet/inkludering. Vi är vi, vi är samma fast olika.

Arbetet med att identifiera otrygga platser och miljöer inom kommunen är bra, men kan bli än bättre. Samarbetet fungerar bra mellan kommunen, polisen och trygghetsbilen, men kan utvecklas och bli ännu bättre. Det är åtgärderna för att komma till rätta med problemen som måste identifieras och genomföras. Där är det nyligen uppstartade arbetet med Spira en viktig verksamhet för det långsiktiga arbetet. Den som hamnat i missbrukets fördärvande klor måste få den hjälp och stöd hen behöver för att komma ur missbrukets dödliga grepp.

Liberalerna i Sandviken vill:

 • Öppna en ungdomsgård i centrum.
 • Ta fram detaljplaner för fler kolonilotter/trädgårdar.
 • Öppna upp detaljplanerna för stadsparken. Göra den mer tillåtande för exempelvis café, restaurang, minigolf och kanotuthyrning.
 • Vara grundfinansiärer till öppnandet av ett Fontänhus i kommunen, en frivillig dagverksamhet för människor som lider av psykisk ohälsa. Fontänhus har visat sigvara oerhört uppskattat av behövande (medlemmar) och framgångsrikt i rehabiliteringen för att bygga upp självförtroende och en återgång till den ordinarie arbetsmarknaden. Det fungerar också som en trygg social mötesplats för individer som lider i ensamhet och utanförskap.
 • Genomföra projektet “äldregårdar” i samverkan med föreningslivet och studieförbunden. En mötesplats för seniora medborgare där man kan umgås och delta i aktiviteter i stället för att sitta i ensamhet. Man kan ha ”movie nights”, föreläsningar, utbildningar i ex vis digitala hjälpmedel, spela spel eller bara vara.
 • Liberalerna är inte främmande för att bygga naturnära boenden med generationsintegration – en samverkan mellan äldreomsorg och förskola som kan skapa livskvalité för både barn och äldre.
 • Skapa en tydlig och kommunicerad verksamhet ”en väg ut” inom socialtjänsten för de som vill bryta sig loss från kriminalitet och/eller missbruk.

CIVILSAMHÄLLET – KULTUR- OCH FRITID

Föreningar, studieförbund och frivilligorganisationer bidrar i stor utsträckning till att människor får mening i livet och till att de vågar drömma drömmar för sin egen personliga utveckling. Ingen ska behöva känna utanförskap, oavsett anledning, i Sandvikens kommun.
Kommunen ska tillhandahålla goda och anpassade lokaler och förutsättningar för att erbjuda barn och unga deltagande i föreningslivets verksamheter. Insatser för demokrati, jämställdhet, integration och tillgänglighet ska premieras. Alla som vill ta del av föreningslivet i kommunen ska erbjudas möjlighet till detsamma.

De av kommunen finansierade fritidsgårdarna/ungdomsgårdarna ska hålla en hög och likvärdig standard vad gäller tillgänglighet, utbildad personal och utformning. Verksamheterna ska bygga på ungdomarnas delaktighet och behov, med demokrati, tillgänglighet, jämställdhet och integration som bas.

Den som fastnat i kriminalitet och missbruk är inte fri. Varje ung människa, som förmås avstå från missbruk och kriminalitet, till förmån för en meningsfull fritid genom föreningslivet är en samhällsvinst på åtskilliga miljoner kronor, utöver allt mänskligt lidande som kriminalitet och missbruk orsakar.

Stödet till studieförbunden bör tydligare kopplas till de behov som finns i kommunen. Självklart ska kommunen inte styra studieförbunden men de medel som kommunen bidrar med ska vi ta ansvar för och därmed koppla till de behov vi ser behövs.

Kulturlöftet, som är en samverkan mellan skola och kultur- och fritid och gäller alla barn från förskolans 4-åringar till grundskolans årskurs 9 är en fantastisk satsning för alla barns rätt till kulturupplevelse och skapande. Liberalerna vill nu även skapa ett ”rörelselöfte” till samma målgrupp. Vi vill även göra en satsning för att ”idrotta hela livet”. En satsning för att föreningarna ska erbjuda idrott och rörelse för äldre inom sina verksamheter.

Liberalerna vill samla resurser och kompetens vad gäller omsorgen och vården av våra dementa kommuninvånare. Ett större boende där alla i kommunen som lider av grav demens samlas på samma boende i stället för att vara utspridda på våra äldreboenden inom kommunen.

Liberalerna vill:

 • Genomföra långsiktiga och hållbara insatser för fritidsgårdsverksamheterna.
 • Anpassa och utveckla lokaler och miljöer för föreningslivet och fritidsintressen.
 • Ge studieförbunden ett större ansvar för utbildning i digitaliseringens utveckling.
 • Tillsammans med studieförbunden, pensionärs- och handikapp organisationerna hitta en samverkansmodell för att bedriva ”äldregårdar” i kommunen.
 • Med liknande upplägg som kulturlöftet, skapa rörelselöftet i samverkan med föreningslivet i kommunen.
 • Tillskapa en pott pengar inom föreningsenheten för att satsa på föreningar som skapar verksamhet för äldres välbefinnande och rörelse.
 • Investera i ett centralt demenscenter.

STRATEGISKT – ÖVERGRIPANDE

Med den uttalade målsättningen som Liberalerna i Sandviken har, att kommunen ska växa med 10 000 invånare till 2040 så kommer det att påverka såväl kommuninvånarnas vardag, kommunens verksamheter och företagens möjligheter. Förändring, utveckling och tillväxt upplevs inte alltid positivt. Därför behöver framtida beslut om exploatering av mark och framtagande av detaljplaner tas fram i bred dialog och tidiga samråd med de berörda. Om känslan av maktlöshet och avsaknad av möjligheter att påverka förändringen och utvecklingen sprids så kommer utvecklingen och tillväxten i kommunen att avstanna.

Översiktsplanen för kommunen behöver uppdateras och anpassas med inriktningen 50 000 invånare år 2040. Den behöver, även i handling, vara ett levande dokument och bör uppdateras frekvent då vi ser i vilken takt utvecklingen i kommunen sker. Visionen för Sandvikens kommun behöver uppdateras med inriktning mot 2040. Visionen behöver visualiseras och kläs med de positiva effekter och samhällsvinster det innebär att växa med 10 000 invånare.

Kommunens klimat, miljö och hållbarhetsarbete behöver definieras och målstyrning ska tas fram i bred samverkan. Då vi ser att energiförbrukningen kommer att fördubblas innan år 2040 och behovet lokalt kommer att öka minst lika mycket så anser Liberalerna att vi även i Sandvikens kommun måste vara med i energiproduktionen. Liberalerna i Sandviken är positivt inställda till all form av energiproduktion i kommunen där miljökonsekvens-beskrivningar tillåter det.

Trafik och infrastruktur planeringen behöver gå hand i hand och i takt med ÖP och med den utvecklingsfas kommunen är inne i. Bussarnas stadstrafik är nu äntligen på väg att uppgraderas. Men vi Liberaler är inte nöjda med regionens nya sträckningar då vi framförallt ser behov av bussförbindelse även till/från Sätra och Mosaiken (ICA Maxi/Willys-området) vilket inte är med i den nya stadstrafikplanen. Vi anser även att det är för få bussförbindelser till/från flera av våra orter utanför centralorten där även bussförbindelser till Högbo är eftersatt.

En plan för utvecklingen av våra gång och cykelbanor inom kommunen behöver tas fram. Då det kommer en ny lag i september som förbjuder elsparkcyklar på gångbanor behöver vi även anpassa oss för det.

Allt fantastiskt som erbjuds oss kommun invånare och besökare i kommunen vad gäller evenemang, kultur och fritidsaktiviteter behöver en samordning. Få om ens någon kommun i Sandvikens storlek kan erbjuda ett likvärdigt utbud av evenemang och fritidsaktiviteter. Turismen till kommunen kan utvecklas ytterligare. Vi behöver samordna alla evenemang och evenemangsytor för att nå bästa effekt och vi behöver erbjuda fler övernattningsmöjligheter.
Rosenlöfs tryckeri i Kungsgården. Ecke Hedbergs konstnärshem, Tallbo i Kungsfors. Gamla Stenhuset i Gästrike Hammarby. Smedsgården Bruksmuseum. Dessa är några exempel på
riktiga besökspärlor i kommunen som marknadsförs via hemsidan Visit Sandviken. När det gäller arrangemang och evenemang så har vi fantastiska entreprenörer och föreningar som bidrar till såväl turismen i kommunen som till kommuninvånarnas breda utbud av arrangemang. Allt från mindre som, Musik i Bruksmiljö, Trebos allsångskvällar, Gysinge Bruks musikkvällar, Kungsgården Herrgårds konserter och Sunnanängs spelningar i Jäderfors till Göransson Arena och Högbo Bruks många besöksevenemang. Till detta ska läggas SIFs, SAIK Bandys och SAIK Innebandys välbesökta ungdomscuper och övriga föreningar som bidrar med såväl regionala som nationella och internationella idrotts evenemang som attraherar besökare och övernattningar.

Liberalerna vill:

 • Uppdatera och aktualisera Översiktsplanen varje år under mandatperioden.
 • Utreda vilka av kommunens fastigheter som lämpar sig för solceller på tak och fasad samt vilka områden och platser som lämpar sig för storskaliga solcellsparker.
 • Investera i ställplatser för husbilar på lämpliga platser i hela kommunen.
 • I samråd med regionen se över kommunens prioriteringar av cykelvägar och kollektivtrafik utefter ÖPs uppdateringar.
 • Märka upp våra kombinerade gång- och cykelvägar för att separera cyklister/elsparkcyklar från gångtrafikanter.
 • Ta fram detaljplaner för minst ett till hotell i centralorten.
 • Göransson Arenas uppdrag som samordnare och utförare av evenemang i hela kommunen behöver fastställas och anpassas.

Liberalerna, valmanifest, Sandviken