Se alla

Valmanifest för Liberalerna i Sandvikens kommun 2019-2022

Vi kan bättre!

Liberalernas framtidsvision för Sandvikens kommun är positiv.
Vi vill bidra till ett samhälle där alla människor känner framtidstro, samhörighet och delaktighet.

Vi vill riva murar, utmana strukturer, finna lösningar, övervinna hinder och bygga broar för samverkan och gemenskap.
Vi tror starkt på den inneboende kraften hos varje enskild individ, dennes frihet att fatta egna beslut och på hennes vilja att nå sina drömmar.
Det viktiga är inte varifrån du kommer, hur du ser ut, vilka dina föräldrar är eller vem du älskar. Det viktiga är vart du är på väg, att du älskar och att du även accepterar andras rätt till sin frihet.
Liberalerna verkar för ett samhälle som ger oss den friheten, erbjuder möjligheter och uppmuntrar drömmar.
Vi är individualister, inte egoister. Det är individer som bygger upp samhället.
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL.

Skola och utbildning

Skolan först.

Kunskap och utbildning är det som ger alla människor möjlighet att nå sina drömmar. Kunskap är även grunden till demokrati, jämlika förutsättningar och integration.
Pedagogernas förutsättningar och barnens rätt till likvärdig undervisning är det grundläggande ansvaret för politiken.

De övergripande målen är en individuellt anpassad och likvärdig kunskapsskola som bidrar till att alla elever uppnår behörighet till de nationella gymnasieprogrammen samt en arbetsmiljö och arbetssituation för pedagoger, lärare och rektorer där deras kompetens tillvaratas till 100%

Liberalerna i Sandviken vill:

 • Införa mobilfria klassrum.
 • Införa betyg från åk 4 på prov.
 • Anställa lärarassistenter som avlastning till de behöriga pedagogerna.
 • Utöka antalet timmar i idrott och hälsa.
 • Vi vill verka för mindre enheter och anpassade barngrupper inom förskolan.

Integration och arbete

De som har ett arbete att gå till och som tjänar sina egna pengar är vinnarna i samhället. Vinsten består i att man kan, efter sina egna förutsättningar, skapa sig en ekonomisk och social tillvaro som man själv har friheten att styra över och som man själv kan påverka.

Arbete och egenförsörjning är den absolut avgörande pusselbiten för en lyckad integration och för att motverka utanförskap. Arbete och en egen försörjning ger såväl våra ungdomar som våra nya svenskar en chans till att förverkliga sina drömmar.

Då 3 av 4 jobb skapas av små och medelstora företag, anser vi att kommunen ska bidra till att underlätta för dessa. Regelfloran och tillsynskraven ska begränsas till ett absolut minimum.
Samarbetet mellan det lokala näringslivet och kommunen behöver stärkas. Kompetenskraven och behovet av utbildad personal behöver lyftas genom samverkansprojekt.

Liberalerna i Sandviken vill:

 • Utöka samarbetet mellan gymnasieskolan och CVL för att samnyttja lokaler och resurser.
 • Ge företag möjlighet att i större utsträckning vara delaktiga i utformningen av de yrkespraktiska utbildningarna.
 • Fler inom SFI skall erbjudas extratjänster på halvtid samtidigt som man studerar på halvtid.
 • Arbetslivsförvaltningen ska, genom ansvaret för viss kommunalteknisk verksamhet, erbjuda fler individer, som idag är beroende av försörjningsstöd, extratjänster eller inträdesjobb/instegsjobb.
 • Göra en satsning på ett samhällsorienterande projekt ”att leva i Sverige” med det uttalade målet att bidra till ökad integration och förståelse för det ”svenska” samhället och dess koder.

Trygghet och omsorg

Den som är otrygg känner ingen frihet.

Trygghet och otrygghet är till stor del känslomässigt styrd. Vi Liberaler vill inom kommunen bidra till en förbättring av den reella tryggheten.

Äldre ska känna trygghet i den omsorg kommunen och privata omsorgsgivare tillhandahåller. Man ska känna sig omhändertagen och trygg i att kunna åldras i kommunen med vetskapen att kommunen har de resurser, den personalkompetens och de anpassade boenden som tryggar ålderdomen och de behov som efterfrågas.

Barn och unga, liksom alla andra invånare i kommunen, ska känna delaktighet i kommunens utveckling och framsteg. Alla kommunens invånare behöver känna en ökad tilltro och förståelse för det gemensamma. Detta gör att det skapas en framtidstro och framtidstro skapar trygghet och förhoppning.
Otrygga platser och miljöer inom kommunen behöver identifieras, uppmärksammas och åtgärdas.

Kommunen behöver säkra upp de vårdtagare som är i behov av LSS.
Ingen LSS-behövande ska lida skada av att regeringen infört hårdare krav på försäkringskassans bedömningar av vårdbehovet.

Liberalerna i Sandviken vill:

 • Införa en tjänst som äldreombudsman.
 • Införa ett ungdomsfullmäktige.
 • Omstrukturera rådet för trygghet och hälsa till ett parlamentariskt tillsatt råd.
 • Sätta in åtgärder mot klotter och nedskräpning.
 • Införa ett handlingsprogram för upptäckt av och åtgärder mot hedersrelaterat förtryck och våld.
 • Uppmuntra till trygghetsvärdar/”mammor/föräldrar på stan” och efter behov se över möjligheten till anställda trygghetsvakter som kan kompletteras med ansvar för parkerings tillsynen.

Föreningsstöd och förebyggande insatser

Föreningar, studieförbund och frivilligorganisationer bidrar i stor utsträckning till att människor får mening i livet och till att de vågar drömma drömmar för sin egen personliga utveckling.

Ingen ska behöva känna utanförskap, oavsett anledning, i Sandvikens kommun.

Kommunen ska tillhandahålla goda och anpassade lokaler och förutsättningar för att erbjuda barn och unga deltagande i föreningslivets verksamheter. Insatser för demokrati, jämställdhet, integration och tillgänglighet ska premieras. Alla som vill ta del av föreningslivet i kommunen ska erbjudas möjlighet till detsamma.

De av kommunen finansierade fritidsgårdarna/ungdomsgårdarna ska hålla en hög och likvärdig standard vad gäller tillgänglighet, utbildad personal och utformning. Verksamheterna ska bygga på ungdomarnas delaktighet och behov med demokrati, tillgänglighet, jämställdhet och integration som bas.

Den som fastnat i kriminalitet och missbruk är inte fri.

Barn och ungdomsvården kostade 2017, 171 Mkr av kommunens gemensamma resurser. Kultur och fritidsnämndens hela budget för 2017 låg på 123 Mkr. Vi anser att förebyggande insatser till barn och unga måste prioriteras.

Varje ung människa, som förmås avstå från missbruk och kriminalitet, till förmån för en meningsfull fritid genom föreningslivet är en samhällsvinst på åtskilliga miljoner kronor, utöver allt mänskligt lidande som kriminalitet och missbruk orsakar.
Liberalerna vill:

 • Införa tjänster som fältassistenter.
 • Genomföra långsiktiga och hållbara insatser för fritidsgårdsverksamheterna.
 • Anpassa och utveckla lokaler och miljöer för föreningslivet och fritidsintressen.

Liberalerna, valmanifest, Sandviken

Liberalerna, valmanifest, Gävleborg

Liberalerna, valmanifest, Riks